Το έργο OSTESA EU

Σχεδιασμένο για αύξηση της
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ME TO ΕΡΓΟ OSTESA EU

Το Έργο OSTESA EU, το οποίο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2015, είναι ένα τριετές, καινοτόμα σχεδιασμένο έργο που αφορά στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων (όπως η ηγεσία) προκειμένου να οικοδομηθεί ένα θετικό οργανωτικό κλίμα, το οποίο επηρεάζει σημαντικά το κίνητρο και τη συμπεριφορά των εργαζομένων. Ο πυρήνας υπόθεσης του έργου είναι ότι σε ένα θετικό οργανωτικό κλίμα, οι εργαζόμενοι έχουν την εμπιστοσύνη και τη σταθερότητα που χρειάζονται για να αυξήσουν την απόδοσή τους. Πώς λοιπόν, μπορεί να οργανώσεις και ιδίως τις ΜΜΕ να δημιουργήσουν και να βελτιώσουν αυτό το θετικό οργανωτικό κλίμα

Το έργο OSTESA EU τους παρέχει ένα σύστημα υποστήριξης που αποτελείται από διάφορα εργαλεία και υλικά κατάρτισης με στόχο την αναβάθμιση των βασικών ικανοτήτων, προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των οργανισμών. Οι πόροι του έργου είναι χτισμένοι σε μια Έκθεση Ανάλυσης Έρευνας που προσδιορίζει τις σχετικές διαστάσεις του οργανωτικού κλίματος, διερευνά την επίδραση του στυλ ηγεσίας σε αυτό, ερευνά τις βασικές ανάγκες των ομάδων-στόχων και καθοδηγεί την ανάπτυξη των άλλων αποτελεσμάτων του έργου. Διατίθεται στα Τσέχικα, Αγγλικά, Ιταλικά, Πολωνικά και Πορτογαλικά, και αυτοί οι πόροι έχουν ως εξής:

Εργαλείο Αξιολόγησης Οργανωτικού Κλίματος

ένας πόρος ΤΠΕ που μετρά πολλές διαστάσεις και παρέχει σχετική ανατροφοδότηση σχετικά με το τρέχον οργανωτικό κλίμα

Πρόγραμμα Toolkit

μια ολοκληρωμένη πηγή που να περιλαμβάνει προγράμματα κατάρτισης, τα σενάρια και τα υλικά για τη δημιουργία και τη βελτίωση του οργανωτικού κλίματος

Οδηγός για τους ιδιοκτήτες ΜΜΕ, διαχειριστές

μια διδακτική πηγή που εξερευνά τη σχέση μεταξύ στυλ ηγεσίας και θετικό οργανωτικό κλίμα

Πακέτο Εκπαιδεύοντας τους Εκπαιδευτές

ένα σύνολο πόρων που καταρτίζονται για την υποστήριξη αυτών που παρέχουν ΕΕΚ και Την επέκταση της τεχνογνωσίας των εκπαιδευτών σε θέματα που σχετίζονται με το έργο

Στόχοι

Το Έργο OSTESA EU έχει ως στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ με την υποστήριξη της δημιουργίας ενός θετικού οργανωτικού κλίματος μέσω της ανάπτυξης των κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η ηγεσία. Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:

Η βελτίωση του οργανωτικού κλίματος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το κίνητρο και η δέσμευση των υπαλλήλων

Η βελτίωση της δυνατότητας των εργοδοτών και των διευθυντών Ανθρώπινου Δυναμικού να κατανοήσουν την ανάγκη να δουλέψουν σε καλύτερο οργανωτικό κλίμα στις επιχειρήσεις

Η αύξηση της διαθεσιμότητας των εργαλείων για τη βελτίωση ενός οργανωτικού κλίματος μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων

Η βελτίωση της ικανότητας των εκπαιδευτών και των τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού

Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες του Έργου OSTESA EU είναι χωρισμένες σε 3 κατηγορίες:

  1. Intellectual outputs: οι εκθέσεις, τα εργαλεία και το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου (όπως περιγράφεται παραπάνω) και είναι διαθέσιμο για λήψη και τη χρήση
  2. Multiplier events: δραστηριότητες διάδοσης, μεταξύ των οποίων αρκετά σεμινάρια και εργαστήρια σε κάθε μία από τις χώρες των εταίρων (Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Ιταλία, Πολωνία και Πορτογαλία) για να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα του έργου
  3. Learning, teaching and training activities:βραχυπρόθεσμη κοινή εκδήλωση κατάρτισης προσωπικού με τη συμμετοχή εκπαιδευτών και συμβούλων που θα μεταφέρουν, πιλοτικά και θα αξιοποιήσουν τις εξόδους του έργου σε κάθε μία από τις χώρες των εταίρων
Ομάδες Στόχοι

Το έργο απευθύνεται σε οργανισμούς (ιδίως ΜΜΕ) και
του προσωπικού τους, καθώς και για αυτούς που παρέχουν
ΕΕΚ και των εκπαιδευτών.