Użytkownicy i eksperci zaangażowani w przygotowanie narzędzia do oceny klimatu organizacyjnego

office-1209640_1920

Na podstawie wyników etapu badań i analiz, partnerzy tworzą Narzędzie do Oceny Klimatu Organizacyjnego. To elektroniczne narzędzie będzie mierzyć wymiary klimatu organizacyjnego zdiagnozowane w pierwszej fazie projektu, to jest: komunikację, uznanie, nagradzanie, spójność, wsparcie, przejrzystość, zaufanie, przywództwo, sprawiedliwość, efektywność i troskę o pracownika.

W okresie od października do listopada, wszyscy partnerzy przeprowadzili zogniskowane wywiady grupowe w swoich krajach, z udziałem specjalistów, HR menedżerów, pracowników, trenerów i konsultantów. Celem tych wywiadów była analiza i omówienie poszczególnych pozycji testu (tj. twierdzeń, do których trzeba będzie ustosunkować się korzystając z narzędzia do oceny klimatu organizacyjnego) opracowanych dla każdego z tych wymiarów w celu poprawy ich jakości i trafności.

Wyniki zostały zebrane w raportach krajowych, a pozycje testu zostały poprawione. Ta  zweryfkowana wersja testu, została następnie oceniona przez grupy specjalistów (menedżerów HR, psychologów, ekspertów w zakresie klimatu i rozwoju organizacyjnego), których opinie pozwoliły na precyzyjne dostosowanie treści narzędzia/ pozycji testu. Wyniki tej oceny trafności pozwoliły na przygotowanie ostatecznej wersji testu, który zostanie zaimportowany do Narzędzia do Oceny Klimatu Organizacyjnego.

Kolejne działania w ramach projektu to techniczne opracowanie narzędzia, pilotaż oraz ewaluacja narzędzia. Na bieżąco będziemy Państwa informować o postępach.