Μεγάλη πρόοδος επιτεύχθηκε από την 3η συνάντηση του έργου: μάθετε σχετικά εδώ!

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας διακρατικής συνάντησης (Κύπρος, 11/12 Απριλίου 2017), οι εταίροι ανέλυσαν τα βασικά επιτεύγματα του έργου και καθόρισαν τα επόμενα βήματα όσον αφορά την ανάπτυξη των παραδοτέων του OSTESA EU, καθώς και δραστηριότητες διάδοσης και ποιότητας.

Συμφωνήθηκαν οι βραχυπρόθεσμες προθεσμίες δίδοντας έμφαση σε όσα αφορούν το Εργαλείο για την αξιολόγηση του οργανωτικού κλίματος  και το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Toolkit.

Η κοινοπραξία αναπτύσσει επί του παρόντος καινοτόμο περιεχόμενο και πηγές για τη δημιουργία ενός ευέλικτου εκπαιδευτικού προγράμματος που θα καλύπτει τις έντεκα διαστάσεις που έχουν επισημανθεί ως οι πλέον σχετικές (ως αποτέλεσμα της έρευνας τεκμηρίωσης και της εργασίας πεδίου).

Οι εταίροι σχεδίασαν επίσης λεπτομερώς τον τρόπο διεξαγωγής των εσωτερικών δοκιμών του εργαλείου για την αξιολόγηση του οργανωτικού κλίματος. Αυτή η διαδικασία ελέγχου, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων εβδομάδων, θα συμπληρωθεί από μια φάση πιλοτικής εφαρμογής στην οποία θα συμμετέχουν και ΜΜΕ.

Θα σας ενημερώσουμε πολύ σύντομα για περαιτέρω πληροφορίες, αλλά εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην πιλοτική φάση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εθνικό μας εταίρο ή συμπληρώστε την αίτηση που είναι διαθέσιμη εδώ.IMG_0013