Μεγάλη πρόοδος επιτεύχθηκε από την 3η συνάντηση του έργου: μάθετε σχετικά εδώ!

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας διακρατικής συνάντησης (Κύπρος, 11/12 Απριλίου 2017), οι εταίροι ανέλυσαν τα βασικά επιτεύγματα του έργου και καθόρισαν τα επόμενα βήματα όσον αφορά την ανάπτυξη των παραδοτέων του OSTESA EU, καθώς και δραστηριότητες διάδοσης και ποιότητας. Συμφωνήθηκαν οι βραχυπρόθεσμες προθεσμίες δίδοντας έμφαση σε όσα αφορούν το Εργαλείο για την αξιολόγηση του οργανωτικού κλίματος  και το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Toolkit. Η κοινοπραξία αναπτύσσει επί του παρόντος καινοτόμο περιεχόμενο και πηγές για τη δημιουργία ενός…