Projekt OSTESA EU

Navržen pro zvýšení konkurenceschopnosti
malých a středních podniků

Informace o OSTESA EU

Projekt OSTESA EU, který byl spuštěn v září 2015, je tříletá iniciativa s cílem rozvoje měkkých dovedností (např. leadershipu) a zlepšení či vytvoření pozitivního klimatu v organizaci, což je považováno za hlavní sílu v ovlivňování motivace a chování zaměstnanců. Základním předpokladem projektu tedy je, že v pozitivním klimatu organizace pociťují zaměstnanci důvěru a stabilitu, kterou potřebují pro zvýšení své výkonnosti. Jak mohou organizace, zejména malé a střední podniky vytvářet a zlepšovat pozitivní klima?

OSTESA EU jim poskytuje podpůrný systém, který se skládá z různých nástrojů a tréninkových materiálů, vytvořených pro zdokonalení klíčových kompetencí zaměstnanců za účelem zvýšení konkurenceschopnosti. Využité nástroje jsou založené na Analytické výzkumné zprávě, která identifikuje rozhodující faktory organizačního klimatu, zkoumá dopad stylu vedení, základní potřeby cílových skupin a určuje vývoj dalších projektových výstupů. Zpráva je dostupná v angličtině, češtině, italštině, řečtině, polštině a portugalštině, a je základem pro tyto nástroje:

Nástroj pro hodnocení klimatu v organizaci

Měří dimenze a poskytuje relevantní zpětnou vazbu o současném organizačním klimatu

Programme Toolkit

Komplexní nástroj, který zahrnuje tréninkové programy, scénáře a materiály pro vytváření a zlepšování organizačního klimatu

Průvodce pro vlastníky a manažery SME

Instruktážní nástroj zkoumající vztah mezi styly vedení a pozitivním organizačním klimatem

Train-the-Trainer Package

Sada nástrojů, vytvořená pro podporu poskytovatelů a lektorů dalšího profesního vzdělávání k rozšíření know-how projektově orientovaných témat

Cíle

Cílem OSTESA EU je zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím rozvoje měkkých
dovedností jako je např. leadership, které jsou zásadní pro vytváření pozitivního klimatu v organizaci.

Zlepšení organizačního klimatu, motivace a angažovanosti zaměstnanců v malých a středních podnicích

Zlepšení a zvýšení porozumění ze strany zaměstnanců a HR manažerů ohledně potřeby práce na lepším organizačním klimatu v podni

Zvýšení dostupnosti nástrojů sloužících ke zlepšení
organizačního klimatu rozvíjením kompetencí

Zlepšení porozumění tématu u trenérů a
personálních oddělení

Aktivity

Aktivity OSTESA EU jsou sdruženy do tří kategorií:

  1. Intelektuální výstupy: reporty, nástroje a tréninkové materiály vyvinuté v rámci projektu (jak je popsáno výše) a k dispozici ke stažení a použití
  2. Multiplikační události: rozšiřování aktivit, vč. několika seminářů a workshopů v každé zemi partnerů (Česká republika, Itálie, Kypr, Polsko a Portugalsko), prezentování výsledků projektu
  3. Lektorské, tréninkové a výukové aktivity: Krátkodobé společné tréninky zaměstnanců včetně lektorů a poradců pro ty, kteří budou projektové výstupy zkoušet, využívat a převádět do partnerských zemí
Cílové skupiny

Projekt je zaměřen na organizace (zejména malé a střední
podniky) a jejich zaměstnance, jakož i poskytovatele a
lektory dalšího profesního vzdělávání.